oldradio.pl katalog starej radiotechniki
 
SRA, Radiola 303V
 
    
[4/15] Data zdjęcia: 2019-08-12, autor: Tomasz Kusiak, Radiola 303V